REGULAMIN

   I. Definicje:

1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.fundamentalna.net

2. Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie www.fundamentalna.net

3. Operator - Firma Fantis Filip Rudnicki z lokalizacją: Siekierki Wielkie ul. Okrężna 11 62-025
NIP: 7822352906 REGON: 302018710

4. Operator płatności - Serwis Płatności.pl

   II. Postanowienia ogólne:

1. Dostęp do podstawowej funkcjonalności serwisu jest darmowy i nie wymaga rejestracji.

2. W procesie rejestracji nie są zbierane prywatne dane użytkownika. Do założenia konta wystarczy podanie adresu e-mail. Adres e-mail jest wykorzystywany do weryfikacji konta, oraz przesyłania informacji użytkownikowi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami. Adres e-mail nie jest udostępniany osobom trzecim.

3. Wszystkie dane finansowe spółek pochodzą bezpośrednio z raportów okresowych spółek i są zbierane ręcznie.

4. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zawartość serwisu była zgodna ze stanem faktycznym, właściciel serwisu nie odpowiada za błędy lub niekompletność danych finansowych spółek.


   III. Konto:

1. Każdy użytkownik chcący uzyskać dostęp do rozszerzonej funkcjonalności Serwisu jest zobligowany do założenia konta w procesie rejestracji. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim.

2. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o usunięcie konta. Wystarczy wysłać e-mail na adres admin@fundamentalna.net, w tytule wpisując "Prośba o usunięcie konta", a w treści login oraz opcjonalnie powód.

3. Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny, jeśli stwierdzi naruszenie regulaminu.


   IV. Wyłączenie odpowiedzialności:

1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność Użytkownika.

2. Informacje zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Zawarte w Serwisie dane, opracowania i informacje zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi".

4. Treści zawarte w serwisie nie stanowią żadnej "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w serwisie.

5. Fundamentalna.net nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

6. Fundamentalna.net oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby dostarczone informacje były rzetelne i kompletne. Jednakże nie gwarantuje, że dostarczana informacja jest ściśle prawdziwa i kompletna.


   V. Prawa autorskie:

1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

2. Kopiowanie pojedynczych wykresów lub danych z Serwisu jest dozwolone, pod warunkiem dołączenia linku informującego o źródle, oraz wysłaniu powiadomienia o użyciu danych na adres admin@fundamentalna.net zawierającego adres strony, na którą wstawiane są dane lub wykresy.

3. Fundamentalna.net jest serwisem informacyjnym i nie udziela rekomendacji. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Użytkowników.


   VI. Polityka prywatności:

1. Serwis nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych.

2. Jedyne dane o jakie zostaniesz poproszony przy rejestracji to login (pseudonim) oraz e-mail. Ma to na celu ochronę anonimowości użytkowników.

3. Serwis korzysta z analizatora ruchu, który zbiera dane takie jak: parametry techniczne przeglądarki, system operacyjny, adres ip. Zabrane dane wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i nie są udostępniane osobom trzecim.

4. W celu personalizacji Serwisu, zapisuje on na komputerze klienta pliki Cookies (tzw. ciasteczka) pozwalające pominąć konieczność każdorazowego logowania. Cookies przechowują różnież informacje o obserwowanych i ostatnio odziwedzonych spółkach w ramach serwisu. Użytkownik może wyłączyć przechowywanie Cookies w ustawieniach przeglądarki, jednak spowoduje to ograniczenie ww. funkcjonalności serwisu.


   VII. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu lub wysyłane do użytkowników drogą elektroniczną.

2. Po umieszczeniu na stronie Fundamentalna.net lub po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianach w Regulaminie, zalogowanie się do Serwisu uznaje się za równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie.

    Część regulaminu związana z dostępem do płatnej części Serwisu
 1. Dostęp do płatnej części Serwisu mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie.
 2. Dostęp do płatnej części Serwisu otrzymywany jest w wyniku uiszczenia opłaty abonamentowej.
 3. W czasie trwania abonamentu Użytkownik ma prawo korzystać, ze wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie.
 4. Z odpłatnie uzyskanych informacji Użytkownik może korzystać tylko i wyłącznie na własny niekomercyjny użytek.
 5. Login i hasło Użytkownika są jego identyfikatorami w systemie. Użytkownik nie ma prawa udostępniać tych danych osobom trzecim.
 6. Operator przechowuje dane osobowe podane przez samego użytkownika, tj login, hasło, email oraz dane do wystawienia rachunku (jeśli użytkownik je podał). Dane te są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Użytkownik, który pragnie uzyskać rachunek za opłacony abonament, zobowiązany jest podać prawdziwe dane. W przypadku podania błędnych danych Operator ma prawo wypowiedzieć umowę płatnego dostępu do Serwisu, bez zwracania opłaty za niewykorzystany czas abonamentu.
 8. Użytkownik jest zobowiązany to informowania Operatora o wszelkich zmianach danych, które mogą wpłynąć na niepoprawne wystawienie rachunku, w ciągu 7 dniu od ich zaistnienia.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia swoich danych przechowywanych przez Serwis. Zmiany danych mozna dokonać w zakładce "mój profil".
 10. Użytkownik żądający usunięcia swoich danych nie ma prawa do zwrotu niewykorzystanych opłat abonamentowych.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili informacyjnych wysyłanych przez Serwis.
 12. Użytkownik uzyskujący dostęp do płatnej części Serwisu w szczególności uzyskuję dostęp do następujących usług:
  • Dostęp do wyszukiwarki spółek giełdowych z możliwością wybrania własnych kryteriów wyszukiwania
  • Dostęp do analizy wszystkich aspektów danej spółki tj. analizy wartości, rentowności, zadłużenia i wypłacalności oraz analizy przepływów pieniężnych spółki.
  • Dostęp do pełnego rankingu siły relatywnej spółek giełdowych.
  • Dostęp do sekcji wskaźników szerokiego rynku, w której prezentowane są zbiorcze wskaźniki dla całego rynku.
 13. Umowę o dostęp do odpłatnej części serwisu uważa się za zawartą w chwili dokonania przez użytkownika zapłaty opłaty abonamentowej. Umowa ta jest umową na czas określony, tj. czas od dnia uznania rachunku Operatora opłatą abonamentową do chwili upływu okresu abonamentu, na jaki została opłacona usługa.
 14. Operator oferuje 4 rodzaje abonamentów: 1 miesięczny, 3 miesięczny, 6 miesięczny i 12 miesięczny.
 15. Aktualny cennik znajduje się na podstronie Serwisu służącej do zamawiania obonamentu.
 16. Operatorem płatności jest serwis Płatności.pl (spółka PayU S.A.). W celu zrealizowania płatności dane osobowe użytkownika, zostaną przekazane spółce PayU S.A.
 17. Dostęp do płatnej części serwisu zostaje aktywowany, gdy Operator płatności potwierdzi zaksięgowanie wpłaty. Jeśli Operator płatności anuluje transakcję, abonament nie zostanie aktywowany.
 18. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy, zatem nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 19. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty Operator wystawia rachunek za usługę. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania rachunków bez podpisu. Użytkownik może pobrać wygenerowany rachunek z poziomu panulu użytkownika.
 20. Po zapłaceniu za usługę nie ma możliwości zmiany danych widniejących na rachunku.
 21. Umowa dotycząca płatnego dostępu do strony, której treść jest tożsama z niniejszym regulaminem, wygasa w momencie zakończenia okresu, na jaki został opłacony abonament.
 22. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, w przyadku naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu.
 23. Administratorem Danych Osobowych jest Operator.
 24. Materiały zgromadzone na stronie nie stanowią oferty kupna, ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych, ani usług inwestycyjnych.
 25. Wszelkie dane finansowe zgromadzone przez Serwis pochodzą z informacji emitowanych przez spółki giełdowe, głównie w postaci raportów okresowych.
 26. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane prezentowane w płatnej części serwisu były jak najbardziej dokładne, aktualne i prawdziwe, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewenualne błędne dane.

 gra giełdowa   nowość

Prowadź swój własny portfel inwestycyjny. Oglądaj poczynania innych inwestorów. Wejdź do nowej sekcji "Gra giełdowa" w menu głównym.  ranking portfeli użytkowników
portfelzysk roczny% tyg. zyskownych
matik_SR3-glowny79,42%47,60%
jaroslawnowak1_bosmies25,83%59,19%
walczakos_portfel132,25%55,37%
piotrsmuda_real32,93%60,39%
EnemyofGod_LONG237,44%60,62%
Krzyrzak_Amarozzo223,09%57,65%
jadd6006917_wzrostDywidendy20,90%61,48%
walczakos_portfel-div32,53%62,81%
piotro_Boss7,69%55,82%
kartula_BENG29,50%61,01%

Pełna lista portfeli

  niedawne rekomendacje
Lista spółek, dla których w ostatnim czasie pojawiły rekomendacje wydane przez biura maklerskie, z podanym dużym potencjałem wzrostowym ("Szczera rekomendacja").

Szczera rekomendacja kupna to taka rekomendacja, której cena docelowa przekracza o co najmniej 50% cenę z dnia jej wydania. Własne testy wykazały, że taka rekomendacja zwiększa prawdopodobieństwo tego, że spółka będzie zachowywać się lepiej niż indeks WIG. Więcej szczegółów we wpisie: Które rekomendacje są szczere?
nazwadata wyd.cena z dnia wyd.potecjał
ENA26 Cze 20249.8 zł+85.3%
PEP26 Cze 202464.8 zł+60.6%
NVG31 Maj 20242.16 zł+85.2%
11B22 Maj 2024589 zł+61.7%
VOT13 Maj 202443.65 zł+53.3%
ALL25 Kwi 202416 zł+56.3%
ASB24 Kwi 202425.08 zł+53.9%
CTX10 Kwi 202475 zł+74.8%
CLN5 Mar 202414.7 zł+73.5%
CDR5 Mar 2024105.4 zł+82.9%